Privacyverklaring

Als Alexander Techniek Haarlem vinden wij het belangrijk dat de privacy van onze leerlingen en geïnteresseerden goed is geborgd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over de privacyverklaring dan kunt hiermee terecht bij Alexander Techniek Haarlem. U kunt contact opnemen via onderstaande contactgegevens:


1. CONTACTGEGEVENS
Alexander Techniek Haarlem 
E-mail: info[at]alexandertechniekhaarlem.nl
Website:  https://www.alexandertechniekhaarlem.nl 
Adres: Spionkopstraat 47, 2021 TJ Haarlem
Telefoon:  +31(0)6 28760345


2. DEFINITIES
In deze privacyverklaring wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:
 Gegevens  de gegevens die betrekking hebben op een persoon 
 Praktijk Alexander Techniek Haarlem
 Leerling iemand die les volgt in de Alexander Techniek bij de praktijk
Geïnteresseerde iemand die interesse heeft getoond in de activiteiten van de praktijk
 Betrokkene   een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (artikel 4     sub 1 AVG).
 Verwerking een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)


3. TOEPASSELIJKHEID

De privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op leerlingen en geïnteresseerden. 


4. BESCHRIJVING VAN DE GEGEVENS 

De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Als de betrokkene er voor kiest om de persoonsgegevens niet te verstrekken, dan is de praktijk niet in staat de doelen van de gegevensverwerking uit te voeren. 
De navolgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- Informatie over de lessen

5. DOEL EN GRONDSLAG GEGEVENSVERWERKING  
De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang. Gegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
- Inschrijving als leerling van de praktijk
- Het afhandelen van betalingen
- Het bijhouden van de administratie
- Verzenden van de nieuwsbrief van de praktijk
- Om de voortgang van de lessen bij te houden
- Om contact op te nemen met leerlingen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om leerlingen en geïnteresseerden te informeren over wijzigingen/ vernieuwingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten te verzenden
- Uitzetten van enquêtes en evaluaties

6. DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN
- De praktijk gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om; 
- De praktijk legt een geheimhoudingsverplichting op aan haar medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van activiteiten van de praktijk;
- Gegevens van een leerling of geïnteresseerde worden zonder toestemming van de betrokkene, niet gedeeld met anderen.
- Gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden in het kader van de uitvoering van de doelen zoals omschreven onder de bovenstaande kop ‘doel en grondslag gegevensverwerking’. 
Met bedrijven die in opdracht van de praktijk uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Dit doen we om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. De praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen (verwerkingsverantwoordelijke). 

7. BEWAARTERMIJN 
De praktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na beëindiging van de lessen worden uw gegevens uiterlijk binnen 1 jaar verwijderd uit de administratie van de praktijk. In het kader van de fiscale boekhoud- en administratieplicht (artikel 52 AWR) worden fiscale gegevens tot 7 jaar na beëindiging van de lessen bewaard. Informatie over de inhoud van de lessen wordt maximaal 5 jaar bewaard na beëindiging van de lessen, om de continuïteit van de lessen te waarborgen indien deze op een later moment worden voortgezet. Deze informatie zal niet herleidbaar zijn naar de leerling.

8. RECHTEN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de praktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek indienen via ons e-mail- adres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u  is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

9. INFORMATIEBEVEILIGING
De praktijk neemt passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

10. WIJZIGINGEN 
De praktijk kan de privacyverklaring eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website informeren. 

11. KLACHTEN
Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit met ons bespreken. Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend via e-mail.  
Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons